Hygiena prodeje potravin a činnost DDD

Podmínky prodeje potravinářských produktů jsou vymezeny zákonem s cílem zajistit co nejvyšší standardy prodeje. Nejhygieničtějším způsobem prodeje potravin jsou „kamenné“ prodejny, které jsou vybaveny řádným hygienickým systémem prodeje potravin (chlazené sklady,prodejní pulty, dezinfekční program atp.).

Součástí tohoto hygienického systému je řádně zavedený a provozovaný systém dezinfekce, dezinsekce a deratizace ( DDD) za pomoci ohlášených (registrovaných) biocidních přípravků dle jejich platných etiket a bezpečnostních listů. Čas od času však lze pozorovat případy, že se někdo snaží prodávat maso, popřípadě některé další živočišné produkty přímo z vozu mimo kamenné krámy na nahodilém místě. Proto pokládám za vhodné zopakovat, za jakých podmínek lze prodej živočišných produktů realizovat nebo organizovat.

Místo, kde lze prodávat živočišné produkty velmi přesně určuje veterinární zákon. V § 25 je stanoveno, že kromě tzv. kamenných obchodů lze prodávat živočišné produkty i v tržnicích a na tržištích, přičemž podle § 46, odstavce a) místa, na nichž lze konat trhy k prodeji živočišných produktů schvaluje obec. Provozovateli tržnice nebo tržiště pak z veterinárního zákona, § 25 vyplývají následující povinnosti: musí místně příslušné krajské veterinární správě předložit ke schválení tržní řád, pokud tento řád nebyl vydán formou nařízení obce.

Tržní řád musí obsahovat veterinární a hygienické podmínky pro zacházení s živočišnými produkty, pravidla čištění a dezinfekce prostorů včetně neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů a jiných odpadů a pravidla osobní hygieny osob, které s produkty zacházejí. V případě odstraňování vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k výživě lidí, musí být při jejich předávání další oprávněné osobě vystaven obchodní doklad. Dále musí provozovatel tržnice nebo tržiště vést evidenci osob, které zde prodávají. To vše proto, aby bylo zajištěno, že jsou zde prodávány jen zdravotně nezávadné produkty.

Tyto všechny podmínky kontrolují orgány státního veterinárního dozoru. Z předchozích řádků jednoznačně vyplývá, že prodej například masa přímo z vozů na místech, která nebyla pro tento účel obcí schválena s absencí schváleného řádu a při nesplnění předepsaných podmínek není možné. Pokud orgány státního dozoru zjistí, že někdo živočišné produkty prodává nezákonným způsobem, uloží pokutu, pokud jde o fyzickou osobu, lze hovořit o pokutě v řádu desetitisíců korun, pokud by šlo o právnickou osobu, lze hovořit o částce v řádu statisíců, až milionu korun.

Prodej potravin a DDD

Co mají společného pracovníci DDD se systémem prodeje masa dalších potravinářských produktů? Pracovníci DDD jsou součástí systému zajištění správné hygieny prodeje potravin a poučení neznalého zákazníka může být jen ku prospěchu věci. A nejen to. Je i v jejich ekonomickém zájmu, aby se výše zmiňované potraviny neprodávaly přímo z vozů či někde ve stáncích s “papendeklu” ale v řádně vedených “kamenných obchodech”, kde se také pravidelně provádí DDD.

V takových obchodech by měl být mimo jiné zaveden i systém monitoringu hlodavců a škůdců dle deratizačního a dezinfekčního plánu a majiteli obchodu by měla firma DDD poskytovat řádně vedené protokoly o monitoringu škůdců a všech zásazích DDD, které zde byly pravidelně prováděny.

V. Stejskal, VÚRV

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt