hubení škůdců

Legislativa

Provádění DDD služeb se řídí následujícími zákony a předpisy. Pokud se rozhodnete využít naší nabídky, sami dohlédneme, aby vše proběhlo v souladu se zákonnými požadavky.

Obecné ustanovení

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon ukládá povinnost provádět a zajišťovat opatření vedoucí k hubení a potlačování výskytu škůdců.

Biocidy

Nařízení EP a rady EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Žádný biocidní přípravek nesmí být dodán na trh ani používán, pokud to není povoleno v souladu s tímto nařízením, nebo může členský stát po stanovenou přechodnou dobu pokračovat v zavedeném systému.

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech)

Implementace nařízení 528/2012 do právního řádu ČR. Zákon upravuje podmínky pro dodávání přípravků na trh v ČR a jejich používání, stanovuje působnost správních orgánů, řeší sankce za nesplnění stanovených povinností, definuje správní delikty a udává důležitá přechodná období.

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

V současné době je v platnosti část druhá o změně zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 37), část třetí o změně veterinárního zákona (§ 38), část pátá o účinnosti (§ 40) a příloha definující typy biocidních přípravků.

Ochrana zvířat

Zákon č. 264/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Udává, že deratizace je činnost, která se řídí podle zvláštních právních předpisů (zákony č. 258/2000, 324/2016, 166/1999, 114/1992).

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)

Stanovuje veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Určuje státní politiku ochrany přírody. Udává, které živočichy nesmí činnost DDD ohrozit.

HACCP

Nařízení EP a rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin

Nařízení stanovuje všeobecné hygienické požadavky, které mají potravinářské podniky splňovat ve všech fázích potravinového řetězce.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt