Kontrola účinnosti dezinsekce a deratizace

Účinnost jakéhokoliv opatření proti hmyzu, potkanům a myším závisí na mnoha faktorech: na kvalitě použitých přípravků, na kvalitě provedené práce, na vlivech prostředí, ve kterém jsou zásahy prováděny a v neposlední řadě na rezistenci hmyzu a hlodavců. Ani nejkvalifikovanější pracovníci v dezinsekci a deratizaci si proto nikdy nemohou být jisti výsledkem své práce. Zcela přirozené pak je, že se kvalifikovaný a svědomitý pracovník o výsledku své práce přesvědčí.

Proč provádět kontrolu účinnosti?

Mnoho druhů hmyzu a zejména myši a potkani představují značné zdravotní riziko, nakonec to je i hlavní důvod jejich hubení a působí značné ekonomické ztráty. Zdravotnická zařízení, provozovatelé potravinářských zařízení, obyvatelé bytů apod. , kteří si profesionální zásahy proti hmyzu a hlodavcům objednali a řádně zaplatili a zásah byl neúčinný, by pak mohli pracovat a žít v nesprávném přesvědčení, že k ohrožování zdraví již nemůže dojít. Při neúčinném zásahu by tomu bylo právě naopak a riziko by se dále zvyšovalo. Navíc by pak mohl hmyz a hlodavci pokračovat ve své destruktivní činnosti a působit stále větší ekonomické ztráty.

Hmyz i hlodavci se ve vhodných podmínkách neustále množí a jejich množství se neustále zvyšuje a dochází k jejich šíření do okolí. V obou případech pak všechna vina padá na hlavu profesionálního pracovníka, který neúčinný zásah prováděl a o výsledku se nepřesvědčil.

Je kontrola účinnosti uložena zákonem?

Kontrolu účinnost každého zásahu proti hmyzu nebo proti potkanům a myším ukládá všem profesionálním pracovníkům, kteří takový zásah provedli, zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Zákon však neurčuje, určovat ani nemůže, jakým způsobem má být vyhodnocení účinnosti provedeno. Žádný universální návod nelze ani připravit. Kvalifikovaný a zkušený pracovník v dezinsekci a deratizaci musí sám zhodnotit situaci a rozhodnout, jakým způsobem a za jak dlouho po zásahu je nutné efektivní kontrolu provést. Způsob závisí na druhu hmyzu nebo hlodavců, jak rozsáhlý byl zásah a v jakých podmínkách byl proveden.

Jakým způsobem se kontrola účinnosti provádí?

Při závěrečné kontrole účinnosti je nutné vycházet z průzkumu, který předchází každému zásahu, při němž zodpovědní pracovníci zjišťují o jaké druhy škůdců se jedná, zjišťují intenzitu zamoření a místa výskytu a úkryty škůdců. Při kontrole účinnosti zásahu se pak na stejných místech, nejlépe v místech úkrytů, zjišťuje vymizení, případě snížení početnosti, škůdců. Nejčastějším a dostatečně průkazným způsobem je vizuální kontrola, při niž se zjišťuje výskyt samotných škůdců nebo čerstvých stop jejich činnosti a nepřímých a přímých stop jejich přítomnosti.

U některých druhů škůdců, jako jsou například rusi, švábi, mravenci faraóni, škůdci potravin, potkani a myši domácí, lze v některých zvlášť významných případech použít lepových nebo potravních pastí, feromonových lapáků, u potkanů a myší mechanických pastí. Tyto prostředky jsou poměrně drahé, jejich použití velmi pracné, složité a proto také finančně nákladné. Navíc, aby tyto způsoby byly dostatečně průkazné, by bylo nutné jich použití ve stejném rozsahu a stejnými způsoby i při průzkumu. Pak by bylo možné vyjádřit účinnost i číselnými údaji. Ale například v případě štěnic, které v současnosti jsou velkým problémem, je možná jen vizuální kontrola účinnosti jejich hubení, doplněná dotazem postiženým, zda bodání přetrvává. Průzkum před provedením dezinsekčního a deratizačního zásahu, stejně jako následná kontrola jejich účinnosti, jsou stejně jako aplikace insekticidů a deratizačních nástrah, nedílnou součástí zásahu a jsou proto objednavatelům účtovány.

Jednoduché způsoby kontroly účinnosti

Naopak v případech zásahů malých rozsahů, kdy např. obyvatelé bytů nebo provozovatelé nejrůznějších malých zařízení jsou dobře seznámeni s výskytem a úkryty škůdců a mají osobní zájem na jejich vyhubení, lze kontrolu účinnosti provést i telefonickým dotazem. V každém případě by měl být o kontrole účinnosti proveden zápis, který by měl být k dispozici kontrolním orgánům.

Kdy kontrolu účinnosti provádět?

Interval, v jakém po provedeném zásahu provést kontrolu účinnosti, závisí na druhu hmyzu a na mechanismu účinnosti použitého insekticidního a deratizačního přípravku. Obecně lze říci, že kontrola účinnosti by měly být prováděny zhruba do 2 – 3 týdnů po ukončení zásahu.

Kdy lze považovat zásah za plně účinný?

Jediným přijatelným výsledkem zásahů proti mravencům faraónům je jejich úplné vyhubení v ošetřeném prostoru. Podmínkou však je dodržení nutných podmínek: že zásah bude proveden v topné sezóně roku a budou ošetřeny všechny zamořené prostory i prostory, kam se můžou mravenci během zásahu přestěhovat, např. všechny byty zamořeného domu, včetně těch, kde se mravenci zatím ještě nevyskytují, nebudou používány žádné jiné insekticidy apod. Stejně tak musí dojít k úplnému vyhubení štěnic v ošetřením prostoru, při dodržení nezbytných podmínek ze strany objednavatele nebo obyvatel bytů. Přežívání jednotlivých štěnic se brzy projeví novým pobodáním obyvatel.

Pro úplné vyhubení ostatních škodlivých druhů hmyzu a hlodavců zatím neexistují ani metody ani přípravky. V těchto případech musíme vždy předpokládat přežívání malého počtu jedinců, jejichž existenci však nelze při kontrole účinnosti ani zjistit. Tito jedinci se stávají „zárodkem“ následného zamoření, takže je nutné počítat s pravidelným opakováním zásahů. Podle konkrétních podmínek a druhu škůdce, zpravidla asi po 6 měsících. To platí zejména o rusech domácích, švábech obecných, potravních škůdcích a potkanech

Škůdci Systémová ochrana Dezinfekce Vyklízení Články Kontakt